Zasady konkursu i dokumenty

INFORMACJE o NABORZE WNIOSKÓW dla GDAŃSKICH NGO –  ruszył nabór w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim 2024

W ramach tegorocznej VII edycji konkursu GFS dla gdańskich organizacji
pozarządowych i podmiotów wskazanych w par. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,  można ubiegać się o granty do wysokości 9000,00 zł na projekty społeczne realizowane w Gdańsku, na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich i partnerstwa lokalnego w społecznościach i dzielnicach miasta.

Projekty będą realizowane w okresie od 24.05.2024 do 10.12.2024

W tegorocznym naborze GFS 2024 możliwe jest wpisanie się
w 3 następujące obszary wsparcia:

 • TYP 1. Lokalne inicjatywy sąsiedzkie.
 • TYP 2. Organizacja lokalnych wydarzeń o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publicznej.
 • TYP 3. Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam,  familiady – działania animacyjne, integracyjne, edukacyjne).

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 
Jedyny NABÓR dla NGO w Konkursie GFS 2024, będzie trwał od 09.04 do 06.05.2024

Organizacje składają wnioski wyłącznie drogą elektroniczną w systemie witkac, w generatorze wniosków na stronie www.witkac.pl.  Zgodnie
z Regulaminem, Oferent może złożyć tylko 1 wniosek.

SPOTKANIE SZKOLENIOWE dla wnioskodawców w konkursie GFSR, odbędzie siedzibie operatora (Gdańsk Oliwa ul. Wita Stwosza 23 – Fundacja RC) – w dniu 25.04.2024, w godzinach 18.45 – 20.00

PROCEDURA NABORU WYMAGA :

a)  WYPEŁNIENIA i załączenia pod wnioskiem w systemie witkac.pl zał. nr 5 dot. dostępności jest obligatoryjne, jako wymóg formalny (patrz Regulamin!).

b) UWZGLĘDNIENIA w kosztorysie wskazanych w Regulaminie kwot wyceny wartości pracy wolontariuszy (dot. wykazania wkładu własnego osobowego).

c)  DOSTARCZENIA do siedziby operatora POTWIERDZENIA złożenia OFERTY (podpis(y), pieczęć osób uprawnionych) na 3 sposoby:

–  mailowo na adres gfs@fundacjarc.org.pl jako skan oryginału do końca dnia 08.05.2024 godz. 23.59 lub
– bezpośrednio – jako papierowy wydruk potwierdzenia do siedziby Operatora (biuro Fundacji RC czynne w godz. 9:00 -16:00), ul. Wita Stwosza 23; 80-312 Gdańsk-Oliwa lub wrzucić do czarnej skrzynki na zewnętrznej bramie siedziby Operatora do końca dnia 08.05.2024, lub

przesłanie pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia listu do biura) na adres:
Fundacja RC ul. Wita Stwosza 23; 80-312 Gdańsk, z dopiskiem: Gdański Fundusz Sąsiedzki 2024.

W TEGOROCZNEJ EDYCJI SĄ III ETAPY OCENY WNIOSKÓW

 • ocena formalna
 • ocena merytoryczna
 • II etap oceny merytorycznej – spotkanie z wnioskodawcą

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w regulaminie konkursu oraz na stronach:  https://gfs.org.pl, https://fundacjarc.org.pl/projekty/gdanski-fundusz-sasiedzki/ oraz www.witkac.pl

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
ul. Wita Stwosza 23 Gdańsk
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY
Regulamin i inne dokumenty dostępne są w generatorze wniosków www.witkac.pl, opublikowane zostały w ramach konkursu dla NGO – Gdański Fundusz Sąsiedzki 2024.

 1.  Regulamin – grant
  2. Formularz wniosku – grant
  3. Załącznik do wniosku – dostępność
  4.Wzór sprawozdania – grant
  5. Karty ocen – grant

INFORMACJE I DOKUMENTY DLA GRUP NIEFORMALNYCH (MINIGRANTY) NABÓR WIOSENNY

Szósta edycja GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO (2024) jako konkurs grantowy służy szeroko rozumianej integracji w skali lokalnej, począwszy od poziomu wspólnot mieszkaniowych aż po wymiar dzielnicowy.
W ramach jednego naboru  tegorocznego konkursu dla grup nieformalnych (liczących min. 4 członków), można ubiegać się o granty w wysokości do 1000 zł na inicjatywy realizowane w Gdańsku na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich w najbliższym otoczeniu.

Edycja GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SĄSIEDZKIEGO 2024 realizowana będzie poprzez 2 nabory w konkursie (edycja wiosenna oraz jesienna).
Inicjatywy mogą być realizowane w okresie od:

24.05.2024-31.08.2024 (edycja wiosenna) oraz
25.09.2024 – 10.12.2024 (edycja jesienna – obejmuje tylko minigranty)

Wnioskodawcy planujący działania w okresie jesienno-zimowym proszeni są o składanie wniosków w II edycji.

W odpowiedzi na realne potrzeby rozpoznane w środowisku oddziaływania, wnioskodawcy mogą się wpisać w 3 następujące obszary wsparcia:

TYP 1. Lokalne inicjatywy sąsiedzkie.

TYP 2. Organizacja lokalnych wydarzeń o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publicznej.

TYP 3. Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam,  familiady – działania animacyjne, integracyjne, edukacyjne).

NABÓR WNIOSKÓW: 
Nabór wiosenny wniosków w Konkursie GFS 2024 potrwa od 9.04 do  6.05.2024, w którym o dofinansowanie w wysokości do 1000 zł mogą ubiegać się grupy mieszkańców.

PROSIMY o zapoznanie się z załącznikiem o dostępności dla celów edukacyjnych, nie jest wymagane jego załączenie do wniosku w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikrograntów

Wnioski należy wypełnić komputerowo za pomocą aktualnego formularza wniosku na rok 2024, który można pobrać TUTAJ oraz poniżej.
Odręcznie sporządzony wniosek nie będzie akceptowany.

 • Skuteczne ZŁOŻENIE wniosku polega na przesłaniu (forma preferowana)  skanów oryginałów :
 • wniosku z podpisem Lidera,
 • zał. Deklaracji zawiązania grupy (z podpisami odręcznymi członków grupy)
 • zachowując regulaminową datę przesłania, tj. do dnia 06.05.2024 do godz. 23:59:00, na adres poczty elektronicznej operatora:
  gfs@fundacjarc.org.pl  

Dla ułatwienia pracy Komisji prosimy także o jednoczesne załączenie pliku oryginału wniosku w formacie Word lub PDF.

Wnioski można też dostarczyć bezpośrednio w zaklejonej kopercie,
w regulaminowym terminie bezpośrednio  do biura operatora do godz. 16.00,
Fundacja RC
ul. Wita Stwosza 23 Gdańsk Oliwa

WIĘCEJ INFORMACJI:
Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie w regulaminie oraz na stronach:  https://gfs.org.pl, https://fundacjarc.org.pl/projekty/gdanski-fundusz-sasiedzki/

Szkolenie dla wnioskodawców w dniu 25.04 2024 w godz. 17.00 – 18.30 w siedzibie operatora (ul. Wita Stwosza 23 Gdańsk)

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka
e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl
tel.: 504 871 495

Ogólne informacje można uzyskać w biurze operatora
Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC 
ul. Wita Stwosza 23 Gdańsk
tel. 58 344 40 39

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Regulamin – mini grant
2. Formularz wniosku – mini grant
3. Dostępność GFS do zapoznania – mini grant
4.  Wzór sprawozdania – mini grant
5. Karty oceny – mini grant
6.Deklaracja zawiązania grupy

 

Gdański Fundusz Sąsiedzki
to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska,
funkcję operatora  pełni Fundacja RC w Gdańsku